Säännöt

Merilappi United ry:n säännöt
 

1 § Nimi, kotipaikka ja kieli
Yhdistyksen, jota näissä säännöissä nimitetään seuraksi, nimi on Merilappi United ry.
Seuran kotipaikka on Kemi ja seuran kieli suomi.
Seura kuuluu jäsenenä Suomen Palloliitto ry:een, Finlands Bollförbund rf, josta näissä säännöissä käytetään lyhennystä SPL.
 

2 § Seuran tarkoitus
Seuran tarkoituksena on edistää jäsentensä liikunta- ja urheiluharrastusta, erityisesti jalkapalloilua, tavoitteena ruumiillisen ja henkisen hyvinvoinnin edistäminen.
Toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet.
Toiminnassa kunnioitetaan ympäristön ja luonnon asettamia vaatimuksia sekä tasa-arvon toteutumista.
 

3 § Tarkoituksen toteuttaminen
Tarkoitustaan seura toteuttaa tarjoamalla jäsenilleen:
- kilpailutoimintaa, kunto- ja muuta terveysliikuntaa;
- harjoitus-, koulutus- ja valmennustoimintaa;
- sosiaalisesti kehittävää kasvatustoimintaa;
- tiedotus- ja valistustoimintaa, sekä
- mahdollisuuden hankkia seuran välityksellä urheiluvälineitä ja –asusteita.
Seura voi ottaa vastaa lahjoituksia ja testamentteja sekä omistaa toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä ja omistaa ja ylläpitää urheilulaitoksia. Aatteellisen toimintansa tukemiseksi seura voi järjestää huvi- ja tanssitilaisuuksia, keräyksiä ja arpajaisia, harjoittaa kustannustoimintaa sekä majoitus- ja ravitsemusliikettä ja bingotoimintaa.
Seura pyrkii aloitteellisesti edistämään toiminta-alueensa liikuntaolosuhteiden kehittämistä.
 

4 § Seuran jäsenyys
Seura noudattaa niiden liikuntajärjestöjen sääntöjä, joiden jäsenenä se on.

5 § Seuran jäsenet
Seuran varsinaiseksi jäseneksi voi johtokunta hyväksyä henkilön, joka sitoutuu noudatta-maan seuran, SPL:n piirin ja SPL:n sääntöjä ja sääntöihin perustuvia määräyksiä.
Kunniapuheenjohtajaksi voidaan seuran kokouksen päätöksellä kutsua seuran puheen-johtajana ansiokkaasti toiminut henkilö. Kunniapuheenjohtajan arvo on elinikäinen.
Kunniajäseneksi voidaan johtokunnan esityksestä seuran kokouksen päätöksellä kutsua henkilö, joka on erittäin merkittävästi edistänyt seuran toimintaa. Kunniajäsenen arvo on elinikäinen.
Johtokunta voi nimetä seuralle ainaisjäseniä. Ainaisjäseneksi voidaan hyväksyä seuran jäsen, joka on tehnyt seuralle huomattavia urheilullisia, taloudellisia tai muita palveluksia tai on suorittanut kymmenen vuoden kertakaikkisen jäsenmaksun.
Kannattavaksi jäseneksi voi seuran johtokunta hyväksyä yksityisen henkilön tai oikeus-kelpoisen yhteisön, joka tukee seuran toimintaa suorittamalla vuotuisen tai kertakaikkisen kannattajajäsenmaksun. Kannattavalla jäsenellä tai sen edustajalla on puheoikeus, mutta ei äänioikeutta seuran kokouksissa.
Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.
 

6 § Seurasta eroaminen
Jäsenellä on oikeus erota seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta seuran kokouksessa pöytäkirjaan merkitsemistä varten.
Ero katsotaan tapahtuneeksi heti, kun ilmoitus on tehty, mutta eroava jäsen on velvollinen suorittamaan jäsenmaksunsa kuluvan kalenterivuoden loppuun asti.
 

7 § Jäsenen erottaminen ja muut kurinpitotoimet
Johtokunta voi erottaa seurasta jäsenen, joka
- laiminlyö jäsenmaksunsa suorittamisen,
- toimii seuran sääntöjen tai tarkoituksen vastaisesti, taikka
- syyllistyy epäurheilijamaiseen toimintaan
Päätös tulee voimaan heti ja sen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon viidentenä päivänä päätöksen lähettämisestä jäsenelle kirjatussa kirjeessä.
Erotetulla jäsenellä ei ole oikeutta vaatia takaisin seuralle suorittamiaan maksuja.
Johtokunta voi evätä jäseneltä äänioikeuden seuran kokouksessa, jos jäsen ei ole suorittanut säännöissä tarkoitettuja maksujaan seuran kokouksen päättämään päivämäärään mennessä.

Johtokunta ja SPL tai SPL:n piiri voi päättää kurinpitotoimista ja niiden yhteydessä annettavista rangaistuksista SPL:n säännöissä tai määräyksissä mainitulla tavalla.
 

8 § Liittymis- ja jäsenmaksut
Seuran syyskokous päättää vuosittain varsinaisten jäsenten liittymis- ja
jäsenmaksusta sekä ainais- ja kannattajajäsenten jäsenmaksusta.
Kunniajäseniltä ja kunniapuheenjohtajalta ei peritä mitään maksuja.
 

9 § Seuran varsinaiset ja ylimääräiset kokoukset
Seura pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta, joista kevätkokous pidetään helmi-
huhtikuussa ja syyskokous loka-joulukuussa. Kokouksen paikan ja ajan määrää
johtokunta.
Kutsu varsinaiseen ja ylimääräiseen seuran kokoukseen on julkaistava vähintään 14
päivää ennen kokousta sanomalehti-ilmoituksella seuran varsinaisen kokouksen
määräämässä lehdessä (Lounais-Lappi).
 

10 § Kevät- ja syyskokous
A. kevätkokouksessa
1 Avataan kokous
2 Valitaan kokoukselle
a) puheenjohtaja
b) sihteeri
c) kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
d) ääntenlaskijat
3 Todetaan läsnäolevat äänioikeutetut jäsenet
4 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
5 Esitetään johtokunnan laatima vuosikertomus ja tilinpäätös sekä toiminnan-tarkastajien antama lausunto
6 Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille vastuuvelvollisille
7 Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
8 Päätetään kokous

B. syyskokouksessa
1 Avataan kokous
2 Valitaan kokoukselle
a) puheenjohtaja
b) sihteeri
c) kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
d) ääntenlaskijat
3 Todetaan läsnäolevat äänioikeutetut jäsenet
4 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
5 Päätetään jäsenyydestä muissa järjestöissä ja yhteisöissä
6 Vahvistetaan liittymis-, jäsen- ja ainais- ja kannattajajäsenmaksujen suuruus
7 Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio
8 Valitaan jäsenten keskuudesta johtokunnan puheenjohtaja joka toinen vuosi
9 Valitaan johtokunnan muut jäsenet erovuoroisten tilalle
10 Valitaan yksi toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja
11 Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
12 Päätetään kokous
 

11 § Seuran ylimääräinen kokous
Seuran ylimääräinen kokous pidetään silloin, kun johtokunta katsoo sen tarpeelliseksi,
seuran kokous niin päättää tai kun vähintään yksi kymmenesosa seuran äänioikeutetuista
jäsenistä on jonkin asian takia tehnyt johtokunnalle kirjallisen esityksen. Ylimääräisen kokouksen kutsussa on mainittava asia, jonka vuoksi kokous on koolle kutsuttu.
Ylimääräinen kokous on pidettävä vähintään kahden kuukauden kuluessa siitä, kun
jäsenet ovat tehneet siitä edellä mainitulla tavalla esityksen. Asioista, joita seuran jäsenet
haluavat kevät- tai syyskokouksen käsiteltäviksi, on tehtävä johtokunnalle kirjallinen esitys
viimeistään 30 päivää ennen kokousta.
 

12 § Pöytäkirja
Seuran, sen johtokunnan, jaostojen ja valiokuntien kokouksissa on pidettävä pöytäkirjaa.
Seuran kokousten pöytäkirjat on kokousten puheenjohtajan ja sihteerin allekirjoitettava
sekä valittujen tarkastajien tarkastettava.
Johtokunnan, jaostojen ja valiokuntien pöytäkirjat tarkastetaan heti tai seuraavassa
kokouksessa.

13 § Äänestys
Mikäli kokouksen päätös ei ole yksimielinen, päätökseksi tulee se mielipide, jota on
kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Henkilöasiat ratkaistaan siten, että eniten ääniä
saaneet valitaan. Henkilövaaleissa äänten mennessä tasan vaali ratkaistaan arvalla.
Muissa asioissa se mielipide voittaa, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt.
Henkilövaali suoritetaan vaadittaessa suljettuja lippuja käyttämällä.
Jokaisella liittymismaksunsa ja kokoukseen mennessä jäsenmaksunsa maksaneella 15
vuotta täyttäneellä varsinaisella jäsenellä, kunniajäsenellä ja kunniapuheenjohtajalla sekä
ainaisjäsenellä, kannattavia jäseniä lukuun ottamatta, on yksi ääni. Valtakirjalla ei saa
äänestää.
 

14 § Seuran hallinto
Seuran toimintaa ja taloutta hoitaa johtokunta, johon kuuluu kahdeksi toimintavuodeksi
valittu puheenjohtaja ja kahdeksi toimintavuodeksi valitut kuusi jäsentä.
Johtokunnan jäsenistä puolet on erovuorossa vuosittain. Ensimmäisellä kerralla eroaa
puolet arvan perusteella.
Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Johtokunta valitsee lisäksi
sihteerin, taloudenhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt, jotka voidaan valita myös
johtokunnan ulkopuolelta.
Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessaan estynyt varapuheenjohtajan
kutsusta tai kun vähintään puolet johtokunnan jäsenistä kirjallisesti sitä vaatii.
Johtokunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan
varapuheenjohtaja ja hänen lisäkseen vähintään puolet sen jäsenistä on läsnä.

Johtokunnan tehtävänä on erityisesti
1 Toteuttaa seuran kokouksen päätökset
2 Johtaa ja kehittää seuran toimintaa
3 Vastata SPL:n ja sen piirien sääntöjen ja määräysten seuralle asettamista velvoitteista
4 Valita tarvittavat jaostot, valiokunnat ja työryhmät sekä niiden puheenjohtajat
5 Vastata seuran taloudesta
6 Pitää jäsenluetteloa
7 Tehdä seuran toimintakertomus ja tilinpäätös
8 Tehdä toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraava toimintavuotta varten
9 Luovuttaa tilit toiminnantarkastajalle tarkastettavaksi vähintään kolme viikkoa ennen kevätkokousta
10 Hoitaa seuran tiedotustoimintaa
11 Hyväksyä ja erottaa jäsenet sekä päättää jäseniä koskevista kurinpitotoimista
12 Valita ja erottaa seuran palkatut toimihenkilöt sekä sopia heidän eduistaan
13 Päättää seuran ansiomerkkien myöntämisestä ja muiden kunnia- ja ansio-merkkien anomisesta
14 Ryhtyä muihin toimenpiteisiin, joita seuran etu vaatii.
 

15 § Tilivuosi
Seuran toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi.
 

16 § Nimenkirjoittajat
Seuran nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi yhdessä sihteerin tai jonkun muun johtokunnan määräämän johtokunnan jäsenen tai toimihenkilön
kanssa. Nimenkirjoittajien on oltava täysi-ikäisiä.
 

17 § Sääntöjen muuttaminen
Näiden sääntöjen muuttamisesta päättää seuran kokous vähintään kolmen neljäsosan
(3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta.

18 § Seuran purkaminen
Seuran purkamisesta päättää seuran kokous vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmis-
töllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava seuran purkamisesta.
 

19 § Seuran varojen luovuttaminen
Kun seura on päätetty purkaa, sen varat on luovutettava jalkapalloa edistävään toimintaan
purkamisesta päättäneen kokouksen päätöksen mukaisesti. Varojen luovutuksesta
huolehtii joko johtokunta tai kokouksen valitsemat selvitysmiehet.
Seuran purkamisesta on ilmoitettava yhdistysrekisteriin.
 

20 § Yhdistyslain noudattaminen
Mikäli näissä säännöissä ei ole toisin määrätty, noudatetaan yhdistyslain säännöksiä.